đọc tin nhanh

Đạo Phật là con đường giác ngộ

Đạo Phật là Đạo giác ngộ, có nguồn gốc từ Ấn Độ, do thái tử là Tất đạt đa Cồ đàm (Siddhārtha Gautama) hình thành và sáng lập. Đạo Phật bao gồm một loạt các giáo lý, tư tưởng triết học cũng như tư duy về nhân sinh quan, vũ trụ quan, thế giới quan, giải thích hiện tượng tự nhiên, tâm linh, xã hội, bản chất sự vật và sự việc, các phương pháp tu học, thực hành, thiền định và các truyền thống tín ngưỡng được hình thành và phát triển đến ngày nay.